WHISTLEBLOWER REPORT FORM

Please provide the following details for any suspected serious misconduct, wrong doing, improper activity or any breach or suspected breach of ADAMCO's policies and procedures. Please note that you may be called upon to assist in the investigation, if required.

(Mangyaring magbigay ng mga sumusunod na detalye para sa anumang pinaghihinalaang maling pag-uugali,pagkakamali, hindi tamang aktibidad o anumang paglabag o pinaghihinalaang paglabag sa mga patakaran at pamamaraan ng ADAMCO. Mangyaring tandaan na maaari kang tawagan upang tumulong sa pagsisiyasat, kung kinakailangan.)

   Reporter's Contact Information

   Suspect's Information

Add Remove

   Witnesses' Information (if any)

Add Remove

   Complaint: Briefly describe the misconduct/improper activity and how you know about it. Specify what, who, when, where and how..

(Ilarawan nang maikli ang maling gawain o hindi tamang gawain at kung paano mo nalaman ang tungkol dito. Tukuyin kung ano, sino, kailan, saan at paano.)

Submit Complaint